Χωρίς Pro-Fi Filter                                                                                Mε Pro-Fi Filter
 

Γραμμικότητα του Pro-Fi filter

To φίλτρο Pro-Fi filter εξασφαλίζει τη μέγιστη αποκοπή της παραμόρφωσης ακόμα και με την παρουσία ισχυρών αρμονικών και την καλύτερη απορρόφηση των αιχμών. Tα φίλτρα Pro-Fi filter έχουν σχεδιαστεί για τη χωρίς απώλειες μεταφορά του βαθμονομημένου ρεύματος και την εξουδετέρωση των ανεπιθύμητων αρμονικών σε ποσοστό έως και 50%.

Η υψηλή  βαθμονόμηση  ρεύματος κορεσμού του Pro-Fi filter μεγιστοποιεί την ικανότητά του να προστατεύει από αιχμές. Το Pro-Fi filter απορροφά πολλές από τις διακυμάνσεις της παροχής ρεύματος που προκαλούν ενοχλητικά σταματήματα και ακριβές βλάβες σε μονάδες οδήγησης μοτέρ, τροφοδοτικά και μονάδες επεξεργασίας δεδομένων και ελέγχου.


            
           

Αυτή η καμπύλη απεικονίζει τη γραμμικότητα λειτουργίας του Pro-Fi filter. Ακόμα και στο150% της έντασης,


Προστασία από αιχμές τάσης

To φίλτρο Pro-Fi filter είναι πολύ αποτελεσματικά στην προστασία από βλάβες ή συχνές πτώσεις θερμικών, λόγω αιχμών τάσης.
Οι αιχμές τάσης σε AC παροχές προκαλούν ανύψωση της τάσης του DC Bus, που υπάρχει σε κάθε σύστημα ψηφιακά καθοδηγουμένου ελέγχου,  η οποία μπορεί να προκαλέσει πτώση ρελέ, ένδειξη υπέρτασης και διακοπή της παραγωγής σας ή και βλάβη. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο Pro-Fi filter για την απορρόφηση τέτοιων αιχμών και την προστασία των ηλεκτρονικών σας εξαρτημάτων.