Η αλήθεια είναι πως μια τέτοια προστασία αντιμετωπίζει τις τέσσερις σοβαρότερες διαταραχές του ηλεκτρικού ρεύματος που είναι:
-Κρουστικά φορτία δικτύου μέχρι 140.000 Α
-Αρμονικές παραμορφώσεις περιττής τάξης (3η, 5η 7η και 9η )
-Στιγμιαία φαινόμενα βυθίσεων και αιχμών τάσης (διάρκειας μέχρι 50 ms)
-Παρατεταμένα φαινόμενα υπότασης και υπέρτασης (± 20%)